Правила на обменно бюро BTCBoss

1. Общи разпоредби на Споразумението

1.1. В съответствие с това Споразумение се установяват условията, въз основа на които Услугата ще предоставя услуги за обмен на електронни пари, за които се използват нейните ресурси и функции.

1.2. В Интернет Услугата, предоставяща онлайн услуги за обмен на пари, се намира на адрес: www.btcboss.cc.

1.3. Услугите на Услугата могат да се използват от Клиенти, които са физически или юридически лица, ако са изразили желание да направят превод, използвайки услугите на тази Услуга и спазвайки условията на настоящото Споразумение.

1.4. Ако това Споразумение бъде сключено, тогава Клиентът и Услугата, предлагаща онлайн услуги за обмен на електронни пари, се наричат Страни.

1.5. Страните по този Договор се съгласяват, че електронен документ, уреждащ правоотношенията между Клиента и Услугата, има същата правна сила като документ, подписан на хартиен носител.

1.6. Това споразумение е публична оферта. Ако Клиентът формира Заявка за извършване на операция за онлайн обмен на пари, използвайки функционалността и ресурсите на Услугата, той приема условията на настоящото Споразумение.

2. Предмет на споразумението между страните

2.1. Услугата предоставя услуги за обмен на електронни пари, което съдържа клауза 7. В този случай Клиентът трябва стриктно да спазва всички изисквания, съдържащи се в клауза 9 от настоящото споразумение. Регламентът за обменните транзакции съдържа клауза 7. Правилата за тяхното провеждане се регулират от вътрешните правила на Службата.

2.2. Клиентът заплаща услугите, предоставяни от Услугата за извършване на транзакции за обмен на електронни пари в съответствие с условията на настоящото Споразумение.

3. Права и задължения на Услугата и Клиента

3.1. При предоставяне на услуги задълженията на Услугата включват следното:

3.1.1. Преобразувайте средства чрез съответните платежни системи в съответствие с условията на това Споразумение.

3.1.2. Осигурете на Клиента онлайн поддръжка 24/7 по всички въпроси, които може да има в процеса на обмен на средства, използвайки ресурсите и функциите на Услугата.

3.1.3. Запазва личните данни на Клиента, данните за времето и сумата на операцията по обмен, предоставя всички необходими данни за услугата за обмен на пари въз основа на заявка на Клиента. Осигурете спазване на Политиката за поверителност, когато се предоставя услуга за паричен превод, за която се използват услугите на съответните платежни системи.

3.1.4. Осигурете ефективна защита на информацията за извършените плащания от възможността за достъп до нея от трети лица. Следните ситуации са изключение:

- съдебният орган в държавата, в която се намира Услугата, е издал съответното решение и то вече е влязло в сила в момента;

- е получено искане от службата за финансов мониторинг или контролния орган, който работи в държавата, в която се намира службата;

- получено е искане от ръководството на Платежната система, която е извършила транзакции за обмен на пари въз основа на Заявлението на Клиента.

3.1.5. Вземете под внимание отстъпките за обменни сделки, които Клиентът има, приложете ги, когато попълва Заявката на уебсайта на Услугата.

3.1.6. Ако Клиентът е подал жалба относно нарушение в съответствие с това Споразумение, Услугата се задължава да преведе необходимите средства по сметката на Клиента в рамките на 24 часа.

3.2. При използване на функционалността на Услугата, Клиентът има следните задължения:

3.2.1. За успешното извършване на операции за обмен на необходимите суми средства, Клиентът е длъжен да предостави актуални и надеждни данни, правилни данни, за да предотврати погрешно кредитиране на средства по сметката на трета страна.

3.2.2. Предоставете служебен имейл адрес като информация за контакт.

3.2.3. Уверете се, че системата за уведомяване е настроена така, че Услугата да може своевременно да уведомява Клиента за хода на операцията по обмен, да изпраща известия, включително реклама.

3.2.4. Осигурете възможност за свързване към Интернет с помощта на информационни системи и стационарни устройства. Осигурете надеждна защита със специални антивирусни софтуерни продукти, за да направите използването на функциите на Услугата възможно най-безопасно.

3.2.5. Всички условия, които са предписани в това Споразумение, Клиентът трябва да спазва безотказно и изцяло.

3.2.6. Незабавно уведомете администрацията на Услугата за пълно или частично нарушение на операциите за обмен на средства, използвайки данните на Клиента, както и за нарушения, предвидени в това Споразумение. При установяване на нарушения Клиентът може да подаде жалба до Услугата в рамките на 1 месец от момента на откриването им. Ако е минало повече време, Услугата не връща такива суми и парите стават нейна собственост.

3.2.7. Ако се извършват операции по обмен на пари, тогава е недопустимо Клиентът да нарушава изискванията на действащото законодателство, на които трябва да отговаря предоставянето на Услугата.

3.2.8. Недопустимо е да се използват различни механизми, които ви позволяват да увеличите трафика.

3.3. Когато предоставя услуги в съответствие с това Споразумение, Услугата може да извършва следните действия:

3.3.1. Временно спиране на Услугата с цел отстраняване на технически повреди, модернизиране на работата на Услугата за най-ефективно предоставяне на услуги.

3.3.2. Пълно спиране на функционирането на ресурса до пълно отстраняване на повредата, ако има съмнения за извършване на незаконни действия от лица, които не са свързани с Услугата, или въз основа на искане от контролния орган, ръководителите на платежни системи или директно от самия Клиент.

3.3.3. Прилагане на отстъпка към сметките на своите клиенти, които активно извършват обменни операции със средства.

3.3.4. Определяне каква ще бъде комисионната при извършване на обменна операция за сумата, посочена от Клиента в Заявлението, което той формира за обмен.

3.3.5. Установяване на забрана за извършване на обменна сделка със средства, без да уведомява Клиента за причината за решението си.

3.3.6. Изискване на допълнителна информация от Клиента относно некоректна операция, ако тя е завършила с грешка. Клиентът може да предостави данни по всеки удобен начин: по имейл, чрез мобилно устройство или като направи екранна снимка.

3.3.7. Ако Клиентът общува грубо, пренебрегва правилата на културата на поведение, отказва да предостави допълнителни данни или документи, тогава Услугата може да прекрати сътрудничеството с него.

3.3.8. Блокиране на операцията за обмен на средства, ако има случаи, предвидени в клауза 5 от настоящото споразумение между страните.

3.3.9. Спиране на хода на операцията при невъзможност за извършване на пълна идентификация на самоличността на Клиента. В същото време средствата не се връщат, докато не бъде получена пълната сума на резултатите от тази процедура.

3.3.10. Блокиране на достъпа до предоставяните услуги, ако изискванията на това Споразумение са нарушени. Услугата блокира и съответния източник на средства.

3.3.11. Спиране на сделката до момента, в който се изяснят всички обстоятелства и неоснователно получените парични средства , както и съответните права върху тях, бъдат напълно възстановени, ако се потвърди, че Клиентът се е обогатил неоснователно, използвайки функции и ресурси на Услугата.

4. Услуги, предоставяни от Услугата онлайн

4.1. Услугата предоставя услуги за онлайн обмен на пари. За целта се използват различни платежни системи, чийто списък е представен на уебсайта. Всички съществуващи платежни системи се използват за извършване на операции по превод на средства.

5. Правила за извършване на обменни операции с електронни пари в Услугата

5.1. Операцията по обмен започва да се извършва веднага след получаване на средствата от Клиента на данните, предоставени от Услугата. Ако Клиентът е генерирал Приложение на уебсайта на Услугата, но са изминали 20 минути и средствата не са пристигнали без предоставените подробности, тогава службата за сигурност на Услугата изтрива това Приложение автоматично. За операции с активи в криптовалута периодът на обмен може да бъде до 90 минути. Ако срокът е изтекъл и парите, посочени в Заявлението от Клиента, са кредитирани по сметката на Услугата, тогава курсът, който е бил в сила към момента на кредитиране на средствата, се взема по време на обработката.

5.2. Операцията за обмен на средства, която се извършва от услугата въз основа на Заявлението на Клиента, е завършена, когато парите бъдат кредитирани по сметката на Клиента или друго посочено лице.

5.3. Не е възможно да отмените или спрете обмен, след като е започнал. Средства не могат да бъдат върнати по сметката на Клиента.

5.4. В случаите, когато сумата, която е получена на детайлите на Услугата за обменната операция, се различава от сумата, посочена от Клиента в Заявлението, Услугата спира тази операция или преизчислява според действително получената сума. В случай на пълно блокиране на операцията, тя може да бъде продължена само ако Клиентът спазва условията на това Споразумение. На клиента може да бъде изплатена сума, която съответства на получената от него. В този случай обменният курс ще бъде същият като в началото на операцията.

5.5. В случаите, когато по време на операцията по обмен на пари се установи, че банката е блокирала сметката на Клиента или е допусната грешка при попълване на лични данни в сметката при регистрация, операцията се спира автоматично. Сумата по тази операция се връща по сметката на Клиента. Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.9.

5.6. Ако Клиентът изтрие бележките към приложението или извърши плащане от друга сметка, Услугата може да спре изпълнението на тази обменна операция. Услугата също така ще върне парите по сметката, от която са изпратени, ако е изпълнена клауза 3.2.5 от настоящото Споразумение, минус комисионата за обменната операция и глобата, която е установеният процент от сумата за обмен, посочена в Приложение на клиента.

5.7. В случаите, когато Клиентът извършва обменна операция за закупуване на биткойн, продължителността на получаване на средства ще зависи от натоварването на системата за криптовалута. Може да отнеме 10-15 минути или няколко дни. Продължителността на обмена на активи в криптовалута не е отговорност на Услугата, услугата се предоставя онлайн.

6. Права и степен на отговорност на Клиента и Услугата

6.1. Ако Клиентът е направил грешка при попълване на Заявлението за обмен на средства или е нарушил условията на това Споразумение при използване на услугите на Услугата, последният няма да носи отговорност. Ако са допуснати грешки или нарушения, тогава парите, които Клиентът е прехвърлил в грешна сметка, не могат да бъдат върнати, тази операция по обмен няма да бъде извършена.

6.2. В случай на повреда или повреда на оборудването на Услугата като цяло или на отделни негови елементи, което прави невъзможно извършването на обменни операции, Услугата не носи отговорност.

6.3. Ако възникне грешка или забавяне по време на изпълнението на обменната операция поради работата на банката или Платежната система, Услугата не носи отговорност.

6.4. Ако Клиентът е разбрал погрешно условията на обменните операции, цената на Услугата, тарифите и други условия, поради което е претърпял загуби и други видове разходи, Услугата не носи отговорност.

6.5. Ако са допуснати грешки или забавяне на превода на средства, Услугата не носи отговорност за загубите и разходите на Клиента.

6.6. При сключването на този Договор Клиентът потвърждава, че средствата, използвани за обменната операция, са негова собственост и че източникът на тяхното получаване е абсолютно законен.

6.7. Ако при използване на Услугата Клиентът причини материални щети, той е длъжен да компенсира всички загуби в пълен размер.

6.8. Клиентът гарантира, че към момента на използване на Услугите е пълнолетен (съгласно законите на държавата, в която пребивава).

7. Процедура за промяна на Договора

Администрацията на услугата BTCBoss има възможност по всяко време да промени или допълни едностранно това Споразумение. Всички промени влизат в сила, когато бъдат публикувани на уебсайта на Услугата.

8. Непреодолима сила

В случай на форсмажорни ситуации, които не зависят от Клиента и Услугата, Страните не носят отговорност и не изпълняват задълженията си по настоящото Споразумение. Непреодолимите ситуации включват такива ситуации: природни бедствия, бунтове, военни операции, промени в държавата и света, хакерски атаки и др. Страните също не носят отговорност, ако достъпът до услугите на Услугата е недостъпен поради такива причини: няма електричество, интернет и др.

9. Основни изисквания, на които трябва да отговарят обменните операции

9.1. Услугата не може да се използва за измами или други незаконни транзакции. Клиентът е наясно и се съгласява, че ако извършва обменни транзакции с парични средства, придобити по незаконен начин, ще бъде наказан съгласно действащото законодателство на държавата, в която работи Услугата.

9.2. Ако се докаже, че Клиентът извършва незаконни действия, Услугата може да докладва за това на правоприлагащите органи, да изпрати данни за това на партньорите на Платежната система и страната, която е пострадала от това.

9.3. Получаването от Клиента на средства от виртуалния портфейл на Услугата е последният етап от операцията по обмен. В този случай отговорността за законността на произхода на парите се носи от Услугата.

9.4. Услугата не носи отговорност за резултата от обменни операции, извършени от трети страни по искане на Клиента.

9.5. С потвърждаването на условията на това Споразумение, Клиентът поема отговорност за резултатите от операцията по обмен на пари.

10. Характеристики на идентификация на личността на клиента

10.1. Предпоставка за използване на услугите на услугата BTCBoss е преминаването на идентификация.

10.2. Ако Клиентът премине идентификация, Услугата може да поиска предоставянето на такива данни и документи:

- фамилия, име и бащино име на Клиента;

- информация за гражданство;

- паспортни данни;

- информация за дата и място на раждане;

- информация за мястото на пребиваване в момента и мястото на регистрация;

- данни за контакт: телефонен номер, пощенски код, имейл адрес и др.;

- паспортна снимка (вътрешен и външен);

- селфи с документ за самоличност;

- снимка на плащането на комунални услуги, където се вижда домашният адрес на Клиента, което потвърждава мястото на неговото пребиваване или регистрация;

- други данни (всякакъв формат и обем), които могат да бъдат поискани от Услугата с цел пълно идентифициране на Клиента.

10.3. Всички данни, които Клиентът предоставя, Услугата може да използва за проверка на Клиента за пране на пари, финансиране на тероризъм, измамни транзакции и престъпни действия от финансов характер, използвайки функциите и ресурсите на Услугата.

10.4. При събиране, използване и прехвърляне на данни за Клиента, Услугата трябва стриктно да спазва Политиката за поверителност.

10.5. Клиентът дава своето съгласие и разрешение, че последният ще съхранява всички данни, предоставени от него на Услугата през цялото време на използване на Услугата, както и 5 години след изтриване на акаунта, което е предвидено от международните стандарти на съхранение на информация.

10.6. Клиентът се съгласява, че Услугата може да извършва проверка на данните независимо или с участието на трети страни, за да защити Клиента или себе си от измами и други престъпни действия от финансов характер. Клиентът не налага ограничения върху избора на такива системи от Услугата.

10.7. Ако Клиентът завърши процедурата за идентификация, тогава ще бъде негова отговорност да наблюдава независимо уместността на информацията за акаунта. Ако има промени, трябва да актуализирате данните и да ги коригирате, като използвате личния си акаунт в Услугата или като се свържете с администрацията.

10.8. В случаите, когато администрацията на Услугата, предоставяща услуги за обмен на пари, не може да се свърже с Клиента чрез данните за контакт, предоставени при регистрация на акаунт, тогава цялата отговорност за възможни загуби или разходи поради спиране на операцията по обмен или блокиране на акаунта е на Клиента. . Ето защо Клиентът трябва да гарантира, че информацията винаги остава актуална и надеждна.

10.9. Адресите на портфейла за текущи обменни транзакции трябва да се проверяват автоматично от AML.

Услугата може да направи заявка за проверка от Клиента, ако се установи, че адресът на портфейла, който Клиентът е посочил в Приложението, има връзка с услугата Darknet, пазар Darknet, услуга за смесване, измамна размяна, откуп, нелегална услуга, измама, Откраднати монети.

Ако се потвърди, че връзката все още съществува, тогава след като Клиентът премине процедурата за проверка, парите ще бъдат върнати на данните, от които са получени. В този случай ще бъде удържана комисионна от 10% от сумата за обмен, която Клиентът е посочил в Заявлението за обмен на средства.