1. Lepingu üldsätted

1.1. Vastavalt käesolevale lepingule kehtestatakse tingimused, mille alusel Teenus osutab elektroonilist rahavahetusteenust, milleks kasutatakse tema ressursse ja funktsioone.

1.2. Internetis Online-rahavahetusteenust pakkuv teenus asub aadressil: www.btcboss.cc.

1.3. Teenuse teenuseid saavad kasutada füüsilisest või juriidilisest isikust kliendid, kui nad on avaldanud soovi sooritada ülekanne selle teenuse teenuseid kasutades ja järgides käesoleva lepingu tingimusi.

1.4. Kui käesolev leping on sõlmitud, nimetatakse Klienti ja Internetis elektroonilist rahavahetusteenust pakkuvat Teenust Poolteks.

1.5. Lepingu pooled lepivad kokku, et Kliendi ja Teenuse vahelist õigussuhet reguleerival elektroonilisel dokumendil on sama õiguslik jõud kui paberkandjal allkirjastatud dokumendil.

1.6. Käesolev leping on avalik pakkumine. Kui Klient vormistab Teenuse funktsionaalsust ja ressursse kasutades avalduse online-rahavahetusoperatsiooniks, nõustub ta käesoleva lepingu tingimustega.

2. Pooltevahelise lepingu ese

2.1. Teenus osutab e-raha vahetamise teenust, mis sisaldab punkti 7. Sellisel juhul peab Klient täpselt järgima kõiki käesoleva lepingu punktis 9 sisalduvaid nõudeid. Vahetustehingute regulatsioon sisaldab punkti 7. Nende läbiviimise reeglid on reguleeritud Teenuse sisekorraeeskirjaga.

2.2. Klient tasub Teenuse osutatavate teenuste eest elektrooniliste rahavahetustehingute tegemiseks vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

3. Teenuse ja Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Teenuse osutamisel kuuluvad Teenuse tööülesannete hulka järgmised:

3.1.1. Konverteerige raha vastavate maksesüsteemide kaudu vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

3.1.2. Pakkuda kliendile ööpäevaringset veebituge kõikides küsimustes, mis tal võivad tekkida Teenuse ressursse ja funktsioone kasutades raha vahetamisel.

3.1.3. Salvestage Kliendi isikuandmed, andmed vahetusoperatsiooni aja ja mahu kohta, esitage kõik vajalikud andmed rahavahetusteenuse kohta vastavalt Kliendi soovile. Tagada privaatsuspoliitika järgimine rahaülekandeteenuse osutamisel, milleks kasutatakse vastavate Maksesüsteemide teenuseid.

3.1.4. Tagada tehtavate maksete teabe tõhus kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest. Erandiks on järgmised olukorrad:

- teenistuse asukohariigi õigusasutus on teinud asjakohase otsuse ja see on hetkel juba jõustunud;

- saadi taotlus finantsjärelevalve talitusest või kontrolliasutuselt, kes tegutseb teenuse asukohariigis;

- laekus taotlus Kliendi Avalduse alusel rahavahetustehinguid teostanud Maksesüsteemi juhtkonnalt.

3.1.5. Arvestage Kliendil kehtivaid vahetustehingute allahindlusi, rakendage neid Teenuse veebisaidil avalduse täitmisel.

3.1.6. Kui Klient esitas käesoleva lepingu kohase rikkumise kohta kaebuse, on Teenus kohustatud 24 tunni jooksul kandma Kliendi kontole nõutud rahalised vahendid.

3.2. Teenuse funktsionaalsust kasutades on Kliendil järgmised kohustused:

3.2.1. Vajalike rahasummade vahetamise toimingute edukaks teostamiseks on Klient kohustatud esitama ajakohased ja usaldusväärsed andmed, korrektsed andmed, et vältida rahaliste vahendite ekslikku krediteerimist kolmanda isiku kontole.

3.2.2. Sisestage kontaktandmetena töökoha e-posti aadress.

3.2.3. Veenduge, et teavitussüsteem oleks seadistatud nii, et Teenus saaks Klienti koheselt teavitada vahetustoimingu edenemisest, saata teateid, sh reklaami.

3.2.4. Andke võimalus luua Interneti-ühendus infosüsteemide ja statsionaarsete seadmete abil. Pakkuge usaldusväärset kaitset spetsiaalsete viirusetõrjetarkvaratoodetega, et muuta Teenuse funktsioonide kasutamine võimalikult ohutuks.

3.2.5. Kõiki käesolevas lepingus ettenähtud tingimusi peab Klient täitma tõrgeteta ja täies mahus.

3.2.6. Teavitage viivitamatult Teenuse administratsiooni Kliendi andmeid kasutades raha vahetamise toimingute täielikust või osalisest rikkumisest, samuti käesolevas lepingus sätestatud rikkumistest. Rikkumiste tuvastamisel võib Klient esitada Teenusele kaebuse 1 kuu jooksul nende avastamisest arvates. Kui aega on möödas, siis Teenus selliseid summasid ei tagasta ja raha läheb tema omandisse.

3.2.7. Kui tehakse rahavahetusoperatsioone, siis on vastuvõetamatu, et Klient rikub kehtivate õigusaktide nõudeid, millele Teenuse osutamine peab vastama.

3.2.8. On vastuvõetamatu kasutada erinevaid mehhanisme, mis võimaldavad teil liiklust suurendada.

3.3. Teenuste osutamisel vastavalt käesolevale lepingule võib Teenus teha järgmisi toiminguid:

3.3.1. Teenuse ajutine peatamine, et kõrvaldada tehnilisi tõrkeid, kaasajastada Teenuse toimimist teenuste võimalikult tõhusaks osutamiseks.

3.3.2. Ressursi toimimise täielik seiskamine kuni rikke täieliku kõrvaldamiseni, kui tekib kahtlus teenusega mitteseotud isikute poolt ebaseaduslike tegude toimepanemises või kontrolliasutuse, maksesüsteemide juhtide või otse taotluse alusel. Kliendilt endalt.

3.3.3. Soodustuse rakendamine oma Klientide kontodele, kes teevad aktiivselt vahetustehinguid rahaliste vahenditega.

3.3.4. Vahetustoimingu tegemisel vahendustasu määramine kliendi poolt Avalduses määratud summas, mille ta vormistab vahetamiseks.

3.3.5. Rahaliste vahenditega vahetustehingu tegemise keelu kehtestamine ilma Kliendile oma otsuse põhjusest teatamata.

3.3.6. Kliendilt lisateabe nõudmine ebakorrektse toimingu kohta, kui see lõppes veaga. Klient saab andmeid edastada mis tahes mugaval viisil: e-posti teel, mobiilseadme abil või ekraanipilti tehes.

3.3.7. Kui Klient suhtleb ebaviisakalt, eirab käitumiskultuuri reegleid, keeldub täiendavate andmete või dokumentide esitamisest, võib Teenus temaga koostöö lõpetada.

3.3.8. Rahaliste vahendite vahetamise toimingu blokeerimine, kui esineb juhtumeid, mis on ette nähtud pooltevahelise lepingu punktis 5.

3.3.9. Toimingu käigu peatamine, kui Kliendi identiteedi täielikku tuvastamist ei ole võimalik teostada. Samal ajal ei tagastata raha enne, kui selle protseduuri tulemuste kogusumma on laekunud.

3.3.10. Pakutavatele teenustele juurdepääsu blokeerimine, kui käesoleva lepingu nõudeid rikutakse. Teenus blokeerib ka vastava rahaallika.

3.3.11. Tehingu peatamine kuni hetkeni, mil kõik asjaolud on selgunud ja alusetult laekunud rahalised vahendid ning neile vastavad õigused hüvitatakse täies ulatuses, kui leiab kinnitust, et Klient on oma funktsioone ja ressursse kasutades ebamõistlikult rikastunud. teenusest.

4. Teenuse poolt võrgus pakutavad teenused

4.1. Teenus pakub online-rahavahetusteenuseid. Selleks kasutatakse erinevaid Maksesüsteeme, mille loetelu on veebilehel. Rahaülekande toimingute tegemiseks kasutatakse kõiki olemasolevaid maksesüsteeme.

5. Teenuses elektroonilise rahaga vahetustehingute tegemise eeskirjad

5.1. Vahetustoimingut hakatakse tegema kohe pärast raha laekumist Kliendilt Teenuse poolt antud rekvisiitide alusel. Kui Klient on Teenuse veebisaidil koostanud Taotluse, kuid 20 minutit on möödunud ja raha ei ole ilma esitatud andmeteta kohale jõudnud, kustutab Teenuse turvateenus selle Rakenduse automaatselt. Krüptovaluuta varadega tehtavate toimingute puhul võib vahetusperiood olla kuni 90 minutit. Kui tähtaeg on möödunud ja Kliendi Avalduses märgitud raha laekub Teenuse kontole, siis võetakse töötlemisel raha krediteerimise ajal kehtinud kurssi.

5.2. Rahavahetuse toiming, mille teenus teeb Kliendi Avalduse alusel, lõpetatakse raha laekumisega Kliendi või muu määratud isiku kontole.

5.3. Vahetust ei ole võimalik tühistada ega peatada, kui see on alanud. Rahalisi vahendeid Kliendi kontole tagastada ei saa.

5.4. Juhul, kui Teenuse andmetel vahetusoperatsiooni eest laekunud summa erineb Kliendi Taotluses märgitud summast, peatab Teenus selle toimingu või arvutab ümber vastavalt tegelikult laekunud summale. Toimingu täieliku blokeerimise korral saab seda jätkata vaid juhul, kui Klient täidab käesoleva lepingu tingimusi. Kliendile saab maksta summa, mis vastab temalt saadud summale. Sel juhul on vahetuskurss sama, mis toimingu alguses.

5.5. Juhtudel, kui rahavahetusoperatsiooni käigus selgub, et pank on Kliendi konto blokeerinud või registreerimisel kontole isikuandmete täitmisel on tehtud viga, peatub toiming automaatselt. Selle toimingu summa tagastatakse Kliendi kontole. Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 10.9.

5.6. Kui Klient kustutab avalduse märkmed või teeb makse teiselt kontolt, võib Teenus selle vahetusoperatsiooni teostamise peatada. Teenus tagastab raha ka kontole, millelt need saadeti, kui on täidetud käesoleva lepingu punkt 3.2.5, millest on maha arvatud vahetusoperatsiooni vahendustasu ja trahv, mis on lepingus märgitud vahetussumma kehtestatud protsent. Kliendi rakendus.

5.7. Juhtudel, kui Klient teeb Bitcoini ostmiseks vahetustoimingu, sõltub raha laekumise kestus krüptovaluutasüsteemi töökoormusest. See võib kesta 10-15 minutit või mitu päeva. Krüptovaluuta varade vahetamise kestus ei ole Internetis pakutava teenuse Teenuse vastutusel.

6. Kliendi ja Teenuse õigused ja vastutuse tase

6.1. Kui Klient tegi rahavahetuse avalduse täitmisel vea või rikkus Teenuse teenuste kasutamisel käesoleva lepingu tingimusi, siis viimane ei vastuta. Kui tehakse vigu või rikkumisi, siis kliendi valele kontole kantud raha tagastada ei saa, seda vahetusoperatsiooni ei teostata.

6.2. Teenuse seadmete kui terviku või selle üksikute elementide kahjustuste või kahjustuste korral, mis muudavad vahetusoperatsioonide teostamise võimatuks, Teenus ei vastuta.

6.3. Kui vahetusoperatsiooni teostamisel tekib panga või Maksesüsteemi tööst tingitud tõrge või viivitus, ei vastuta Teenus.

6.4. Kui Klient on vahetustoimingute tingimustest, Teenuse maksumusest, tariifidest ja muudest tingimustest valesti aru saanud, mille tõttu tal tekkisid kahjud ja muud liiki kulud, siis Teenus ei vastuta.

6.5. Kui raha ülekandmisel tehakse vigu või viivitusi, ei vastuta Teenus Kliendi kahjude ja kulude eest.

6.6. Klient kinnitab Lepingu sõlmimisel, et vahetusoperatsiooniks kasutatud rahalised vahendid on tema omand ja nende laekumise allikas on täiesti seaduslik.

6.7. Kui Klient tekitas Teenuse kasutamisel materiaalset kahju, siis on ta kohustatud hüvitama kõik kahjud täies ulatuses.

6.8. Klient garanteerib, et ta on Teenuste kasutamise ajal täisealine (vastavalt elukohariigi seadustele).

7. Lepingu muutmise kord

BTCBossi teenuse administratsioonil on igal ajal võimalus käesolevat lepingut ühepoolselt muuta või täiendada. Kõik muudatused jõustuvad nende avaldamisel Teenuse veebisaidil.

8. Vääramatu jõud

Vääramatu jõu (force majeure) olukordade korral, mis ei sõltu Kliendist ja Teenusest, Pooled ei vastuta ega täida oma käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi. Ülepääsmatute olukordade hulka kuuluvad sellised olukorrad: loodusõnnetused, rahutused, sõjalised operatsioonid, muutused riigis ja maailmas, häkkerite rünnakud jne. Pooled ei vastuta ka siis, kui Teenuse teenustele juurdepääs puudub järgmistel põhjustel: puudub elekter, internet jne.

9. Põhinõuded, millele rahavahetustehingud peavad vastama

9.1. Teenust ei tohi kasutada pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks. Klient on teadlik ja nõustub, et kui ta sooritab vahetustehinguid ebaseaduslikult omandatud rahaliste vahenditega, karistatakse teda selle riigi kehtivate õigusaktide alusel, kus Teenust tegutseb.

9.2. Kui tõendatakse, et Klient sooritab ebaseaduslikke toiminguid, võib Teenus sellest teavitada õiguskaitseorganeid, saata selle kohta andmeid Maksesüsteemi partneritele ja sellest kannatanud poolele.

9.3. Raha laekumine Kliendi poolt Teenuse virtuaalsest rahakotist on vahetustoimingu viimane etapp. Sel juhul vastutab raha päritolu seaduslikkuse eest Teenus.

9.4. Teenus ei vastuta kolmandate isikute poolt Kliendi nõudmisel tehtud vahetusoperatsioonide tulemuste eest.

9.5. Käesoleva Lepingu tingimusi kinnitades võtab Klient endale vastutuse rahavahetusoperatsiooni tulemuste eest.

10. Kliendi isiksuse tuvastamise tunnused

10.1. BTCBoss teenuse teenuste kasutamise eelduseks on isikutuvastuse läbimine.

10.2. Kui klient läbib isikutuvastuse, võib Teenus nõuda selliste andmete ja dokumentide esitamist:

- Kliendi perekonnanimi, eesnimi ja isanimi;

- teave kodakondsuse kohta;

- passiandmed;

- andmed sünniaja ja -koha kohta;

- andmed praeguse elukoha ja sissekirjutuskoha kohta;

- kontaktandmed: telefoninumber, postiindeks, e-posti aadress jne;

- passipilt (sise- ja välismaa);

- selfie koos isikut tõendava dokumendiga;

- foto kommunaalteenuste tasumisest, kus on näha Kliendi kodune aadress, mis kinnitab tema elu- või sissekirjutust;

- muud andmed (mis tahes vormingus ja mahus), mida Teenus võib nõuda Kliendi täielikuks tuvastamiseks.

10.3. Kõiki andmeid, mida Klient edastab, saab Teenus kasutada Teenuse funktsioone ja ressursse kasutades selleks, et kontrollida Kliendit rahapesu, terrorismi rahastamise, petturlike tehingute ja rahalist laadi kuritegude suhtes.

10.4. Kliendi kohta andmete kogumisel, kasutamisel ja edastamisel peab Teenus rangelt järgima privaatsuspoliitikat.

10.5. Klient annab nõusoleku ja loa, et viimane säilitab kõigi tema poolt Teenusele antud andmete üle kogu Teenuse kasutamise aja, aga ka 5 aastat pärast konto kustutamist, mis on ette nähtud rahvusvaheliste standarditega. teabe salvestamisest.

10.6. Klient nõustub, et Teenus võib teostada andmete kontrolli iseseisvalt või kolmandaid isikuid kaasates, et kaitsta Klienti või ennast pettuste ja muude rahalist laadi kuritegude eest. Klient ei sea Teenuse poolt selliste süsteemide valikule piiranguid.

10.7. Kui klient viib identifitseerimisprotseduuri lõpule, on tema kohustus iseseisvalt jälgida kontoinfo asjakohasust. Muudatuste korral peate andmeid värskendama ja parandama, kasutades Teenuse isiklikku kontot või pöördudes administratsiooni poole.

10.8. Juhtudel, kui rahavahetusteenust osutava Teenuse administraatoril ei ole võimalik konto registreerimisel antud kontaktandmetel Kliendiga ühendust võtta, kannab kogu vastutus vahetustoimingu peatamisest või konto blokeerimisest tulenevate võimalike kahjude või kulude eest Kliendil. . Seetõttu peab Klient tagama, et teave oleks alati ajakohane ja usaldusväärne.

10.9. Käimasolevate vahetustehingute rahakoti aadresse peab AML automaatselt kontrollima.

Teenus saab esitada kliendipoolse kontrollimise taotluse, kui avastatakse, et kliendi taotluses märgitud rahakoti aadress on seotud Darkneti teenuse, Darkneti turuplatsi, segamisteenuse, petturliku vahetuse, lunaraha, ebaseadusliku teenuse, kelmuse, Varastatud mündid.

Kui kinnitust leiab, et ühendus on olemas, siis pärast Kliendi kinnitusprotseduuri läbimist tagastatakse raha nendele rekvisiitidele, kust see laekus. Sel juhul arvestatakse võrgutasu maha vahetussummast, mille Klient raha ülekandmisel rahavahetuse avalduses märkis.